VAT

Ogólna istota VAT

VAT jest podatkiem, który reguluje ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Mówiąc językiem profesjonalnym" jest to podatek od wartości dodanej. 

A po ludzku?

Po ludku VAT to nic innego jak podatek od wartości, którą dodajemy do naszego produktu/usługi (czyli np. stolarz kupując drewno, a następnie przetwarzając je i produkując z niego stół wycenia swoją pracę i dodaje do niej odpowiednią stawkę podatku, którą ostatecznie zapłaci konsument).

Dwie kategorie VAT

Sam VAT możemy podzielić na dwie kategorie: na VAT należny i VAT naliczony. 

VAT naliczony to podatek VAT z zakupionych przez nas usług/materiałów, który mamy prawo odliczyć od VATu do zapłaty. 

VAT należny to podatek VAT ze sprzedanych przez nas towarów/usług, który po pomniejszeniu o VAT naliczony przelewamy na konto urzędu skarbowego.

VAT jest podatkiem neutralnym. To znaczy, że jeśli czynny podatnik VAT kupuje od innego czynnego podatnika VAT towar/usługę to odlicza ten VAT od VATu, który zapłaci od swojej sprzedaży. 

Przykład:

Pan Jan prowadzi warsztat samochodowy. Aby móc naprawić samochód Pani Kasi, musiał kupić od Pana Marka części samochodowe za 246 zł brutto (200 zł netto i 46 zł VAT). 

Usługa wykonana przez Pana Jana została wyceniona na 492 zł brutto (400 zł netto i 92 zł VAT). 

Pan Jan do urzędu skarbowego zapłaci 46 zł VAT (92 zł [sprzedaż] - 46 zł [zakup części] = 46 zł).

Czy zawsze trzeba być VATowcem?

Nie. Ustawa o VAT przewiduje szereg zwolnień (podmiotowych lub przedmiotowych).

Zwolnienie podmiotowe to takie, gdzie podmiot (osobę, spółkę) zwalnia się z VAT. Takie zwolnienie przysługuje przedsiębiorcom do kwoty 200 000 zł. 

Art. 113. ust. 1. ustawy o VAT:

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł

Jeśli limit ten nie jest przez przedsiębiorców przekraczany, mogą oni korzystać ze zwolnienia podmiotowego. 

WAŻNE! Jeśli rozpoczynasz działalność w trakcie roku limit zwolnienia zmniejsza się proporcjonalnie, to znaczy że nie przysługuje Ci zwolnienie w pełnej kwocie 200 000 zł. Aby obliczy limit należy podzielić 200 000 zł na 365 dni i otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę dni pozostałych do końca roku. 

Przykład

Pani Asia rozpoczęła działalność 3 marca 2022 r. Chce korzystać ze zwolnienia z VAT. 

Krok 1: 200 000 zł : 365 dni = 547, 94 zł

Krok 2: 547,94 zł * 303 dni = 166 025,82 zł. 

Pani Asia może korzystać ze zwolnienia w 2022 roku do kwoty 166 025,82 zł. 

Zwolnienie przedmiotowe, które dotyczy przedmiotu (istoty) sprzedaży. Ze zwolnienia przedmiotowego mogą korzystać m.in. usługi medyczne, usługi edukacyjne, usługi finansowe i wiele innych. Zwolnienie przedmiotowe reguluje art. 43. ustawy o VAT.

Kto NIE może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

Art. 113. ust. 13. odpowiada nam na to pytanie. 

Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:
1) dokonujących dostaw:
a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
energii elektrycznej (CN 2716 00 00),
wyrobów tytoniowych,
samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
d) terenów budowlanych,
e) nowych środków transportu,
f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
urządzeń elektrycznych (PKWiU 27),
maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),
g) hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:
pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),
motocykli (PKWiU ex 45.4);
2) świadczących usługi:
a) prawnicze,
b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
c) jubilerskie,
d) ściągania długów, w tym factoringu;
3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Co się stanie jak przekroczę limit zwolnienia w trakcie roku?

Musisz zarejestrować się do VAT. Więcej informacji o rejestracji do VAT znajdziesz w artykule "Jak wygląda rejestracja do VAT?". 

WAŻNE! Transakcja, która przekracza limit do VAT w całości podlega opodatkowaniu VATem! 

Czy w związku z byciem czynym podatnikiem VAT mam jakieś dodatkowe obowiązki? 

Tak, jesteś zobowiązany między innymi do prowadzenia ewidencji VAT (osobno dla sprzedaży i zakupu), przesyłania do urzędu skarbowego co miesiąc pliku JPK_V7M/JPK_V7K w formacie XML. Dodatkowo jeśli w terminie 90 dni od terminu płatności nie opłaciłem faktury powinieneś skorygować VAT, ponieważ tracisz prawo do odliczenia VAT z takiej faktury. 

Dodatkowo powinieneś wiedzieć, że od niektórych usług (gastronomiczne, hotelowe) nie masz prawa do odliczenia VAT.

Oczywiście prawo do odliczenia VAT przysługuje tylko wtedy, kiedy zakup służy działalności opodatkowanej.

Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika.

Nasza Strona internetowa używa plików cookies do prawidłowego działania strony w tym do celów statystycznych. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce Plików Cookies

Zrozumiałem